ความภาคภูมิใจด้านครู

ปีการศึกษา 2560

รางวัล ครูสอนดี มีอุดมการณ์ เสียสละ และทำประโยชน์แก่การศึกษา

จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

รางวัล ครูตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย

จากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

รางวัลโล่เงิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น

ระดับเขตการศึกษาที่ 1 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

รางวัลครูดีเด่นระดับโรงเรียน

ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลผู้ร่วมบริหารดีเด่น

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลครูตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย

จากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย

จากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

รางวัลครูตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

รางวัลครูดีเด่นระดับเขตการศึกษาที่ 1

จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
รางวัลโล่ทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลโล่ทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รางวัลโล่ทอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
รางวัลเกียรติบัตรระดับโรงเรียน

รางวัลเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์

จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปีการศึกษา 2562