Warning: Illegal string offset 'custom_css_post_id' in /home3/cp368711/public_html/raphael.ac.th/wp-includes/theme.php on line 1063

ความภาคภูมิใจด้านโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560

รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลได้เข้าร่วมและให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

ที่พัฒนานักเรียนมีผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลเป็นผู้ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียน

โครงการทดสอบความรู้ SSP Pre-Entrance M.1
จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา

รางวัลถ้วยรวมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต 1 โรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา

ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชาย
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา

ประเภทเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิง
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2566

รางวัลผู้บริหารดีเด่น
บาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่4 พ.ศ.2559-2563
จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุรภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ระดับคุณภาพ:ดีเยี่ยม

ได้รับการรับรอง
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”
จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดา
ปีการศึกษา 2566-2568

ได้รับการรับรองโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” (ฝ่ายปฐมวัย)
จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดา
ปีการศึกษา 2566-2570