ประมวลภาพกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เดินทางมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ราฟาแอลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตามนโยบายและแผนป้องกันของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลเปาโลมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ [View Photos]