โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

เลขที่ 5 ซอยราฟาแอล22 ถนนท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 02-701-6174 -5

โทรสาร 02-701-8625