2489

พระสังฆราชเรอเน  แปร์โรส เป็นเจ้าของ นายสุคนธ์  นานาศิลป์ เป็นผู้จัดการ   นางทองแถม  ระงับพิษ   เป็นครูใหญ่

ติดต่อ ร.ฟ.