สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 5 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ, เมืองสมุทรปราการ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวันที่ 29 และ 31 มีนาคม 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 29, 30 และ 31 มีนาคม 2564

วันพบผู้ปกครอง

แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2563 รับสมัครเรียนภาคเรียนฤดูร้อนเพิ่ม ชำระค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อนและค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 / 2564 จองสมุด - หนังสือ / เครื่องแบบนักเรียน

หยุดพักการเรียนออนไลน์

เนื่องจากเป็นวันพระและวันหยุดราชการ ให้นักเรียนได้พักผ่อน ทำภาระงานที่ยังไม่เสร็จให้เรียบร้อยและทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมการสอบเก็บคะแนน

สอบเก็บคะแนน

โรงเรียนจะทำการสอบเก็บคะแนนวิชาต่าง ๆ ผ่านระบบ ZOOM ตามตารางเรียน กรณีนักเรียนไม่สามารถสอบผ่านทาง ZOOM ได้ จะเปลี่ยนเป็นวิธีการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี