โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลทำการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนราฟาแอล   ตั้งแต่วันที่  1   มกราคม  2546  โรงเรียนได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้างวัดโรมันคาทอลิกปากน้ำ (วัดอัครเทวดาราฟาแอล)   ซึ่งสร้างเมื่อ  พ.ศ.2430  เปิดสอนเฉพาะเด็กคริสตศาสนา  นิกายโรมันคาทอลิก โดยมี         พระสังฆราชเรอเนแปรรอส  เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ให้การอบรม โรงเรียนราฟาแอลขออนุญาตจัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม  2489  เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่  1 – มัธยมศึกษาปีที่  3  กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะเมื่อ  พ.ศ. 2528  ซึ่งมีวิวัฒนาการ  การเปิดสอนในระดับชั้น

พ.ศ.  2489                      เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 –ประถมศึกษาปีที่  4
พ.ศ.  2506                      เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
พ.ศ.  2507                      เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
พ.ศ.  2508                      เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  7
พ.ศ.  2509                      เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 (ขออนุญาตสร้างอาคารเรียนเพิ่ม)
พ.ศ.  2510                      เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
พ.ศ.  2511                      เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
พ.ศ. 2523                  โรงเรียนได้โอนกิจการของโรงเรียนให้กับสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ พ.ศ.2530 เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลเชื่อมั่นว่าการให้การศึกษาอบรมเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลดี    เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชและความเป็นชาติไทยให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง  ให้ยั่งยืน  ให้แต่ละคนเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพชีวิต  ให้ทุกคนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพันธกิจสำคัญที่มีต่อชุมชน  สังคมและประเทศอย่างแท้จริง  ทำให้ประเทศชาติของเราเป็นประเทศผู้นำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล  ดังความแห่งรัฐธรรมนูญแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2542และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550

ตราของประจำโรงเรียน (ดังรูป)เป็นแบบตรารูปวงกลม  ๒   วง ซ้อนกัน  วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๔.๕  เซนติเมตร    วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓.๕    เซนติเมตร    ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง  ด้านบนเขียนชื่อเต็มของโรงเรียน  ด้านล่างเขียนชื่อตำบล   อำเภอและจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่   อักษรที่ใช้มี     ๒   แบบ  คือ   แบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ     ภายในดวงตราเป็นลายโปร่งมีสัญลักษณ์ของโรงเรียน     ที่มีรูปอัครเทวดาราฟาแอลยืนอยู่พร้อมกับเด็ก ๆ    คำว่า  “ราฟาแอล”   แปลว่า   โอสถ  (ยา)     ของพระเป็นเจ้า ซึ่งหมายความว่า   พระเป็นเจ้าทรงพระเมตตา  ส่งท่านอัครเทวดาราฟาแอลลงมาช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆ  ที่อยู่ในความมืดบอดให้ได้พบแสงสว่างทางจิตใจและปัญญา     จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องเป็นคนดี   มีจิตสำนึกที่จะประพฤติแต่คุณธรรมความดีงาม  และเพื่อทรงไว้ซึ่งเกียรติยศ  ชื่อเสียงของสถาบันให้คงอยู่

คติพจน์ของโรงเรียน     คือ    รักและรับใช้      เป็นอักษร    “LOVE AND SERVICE     มีความหมายดังนี้
ความรัก  (LOVE) พระเจ้าทรงมอบบัญญัติแห่งความรักแก่มนุษย์  ด้วยบัญญัตินี้พระองค์ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งเกิดคุณค่าและทำให้ชีวิตสดชื่น
การรับใช้  (SERVICE)  เป็นเครื่องมือแห่งความรัก   อันบ่งบอกถึงความเสียสละและยินดีแบ่งปันให้  ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงมอบเป็นแบบฉบับแก่เรา

ปรัชญาของโรงเรียน    คือ   พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักธรรมคริสตศาสนา    โรงเรียนจะดำเนินการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝัง  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะดีที่พึงประสงค์ให้พวกเขาเป็นคนดี  มีความรู้  ทักษะความสามารถอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต  เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้าจะเติบโตขึ้น  เจริญงอกงามและให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน  ตามปรัชญาและหลักการศึกษาคาทอลิก  เป็นลูกที่ดีของครอบครัว  สมาชิกที่ดีของชุมชนสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

อักษรย่อ ของโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  คือ  ร.ฟ.

สีประจำโรงเรียน  คือ  เขียว / ขาว

สีเขียว               หมายถึง            ความมีสันติ ความสดชื่น  สงบและร่มเย็น
สีขาว                หมายถึง            ความสะอาด  ความบริสุทธิ์

คำขวัญของโรงเรีย  คือ  เธอและฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้  เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ  ประดู่บ้าน  (Pterocarpus  Indicus  Wild)