โครงสร้างผู้บริหาร

                                                                           

 
 
 
บาทหลวงสุพจน์ ฤกษ์สุจริต
 
 
ผู้ลงนามแทน / ผู้รับใบอนุญาต
 
     
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์
ซิสเตอร์เพลินตา สุขชัย
จิตตาภิบาล
ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ
โภชนาการ
     
นายเปรมชัย สุดสุวรรณ์
นางสาวสุคนธ์ สีดำ
นางสาวนฤดี แก้วสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
     
นายภูมิรินทร์ สินสุข
นางปุลพร โนนน้อย
นางสาวจีระนุช ธรรมโชโต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ          และสัมพันธฺ์ชุมชน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
     
 
 
นางสาวจันทร์จิรา ปานแดง
 
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล