ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลทำการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนราฟาแอล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 โรงเรียนได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้างวัดโรมันคาทอลิกปากน้ำ (วัดอัครเทวดาราฟาแอล) ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.2430 เปิดสอนเฉพาะเด็กคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก โดยมี พระสังฆราชเรอเนแปรรอส เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ให้การอบรม โรงเรียนราฟาแอลขออนุญาตจัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2489 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะเมื่อ พ.ศ. 2528 ซึ่งมีวิวัฒนาการ การเปิดสอนในระดับชั้น

พ.ศ. 2489 เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ประถมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2506 เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
พ.ศ. 2507 เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2508 เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
พ.ศ. 2509 เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ขออนุญาตสร้างอาคารเรียนเพิ่ม)
พ.ศ. 2510 เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พ.ศ. 2511 เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้โอนกิจการของโรงเรียนให้กับสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ พ.ศ.2530 เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลเชื่อมั่นว่าการให้การศึกษาอบรมเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชและความเป็นชาติไทยให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง ให้ยั่งยืน ให้แต่ละคนเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพชีวิต ให้ทุกคนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพันธกิจสำคัญที่มีต่อชุมชน สังคมและประเทศอย่างแท้จริง ทำให้ประเทศชาติของเราเป็นประเทศผู้นำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล ดังความแห่งรัฐธรรมนูญแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2542และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
ตราของประจำโรงเรียน (ดังรูป)เป็นแบบตรารูปวงกลม ๒ วง ซ้อนกัน วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง ด้านบนเขียนชื่อเต็มของโรงเรียน ด้านล่างเขียนชื่อตำบล อำเภอและจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ อักษรที่ใช้มี ๒ แบบ คือ แบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ ภายในดวงตราเป็นลายโปร่งมีสัญลักษณ์ของโรงเรียน ที่มีรูปอัครเทวดาราฟาแอลยืนอยู่พร้อมกับเด็ก ๆ คำว่า “ราฟาแอล” แปลว่า โอสถ (ยา) ของพระเป็นเจ้า ซึ่งหมายความว่า พระเป็นเจ้าทรงพระเมตตา ส่งท่านอัครเทวดาราฟาแอลลงมาช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆ ที่อยู่ในความมืดบอดให้ได้พบแสงสว่างทางจิตใจและปัญญา จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องเป็นคนดี มีจิตสำนึกที่จะประพฤติแต่คุณธรรมความดีงาม และเพื่อทรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบันให้คงอยู่

คติพจน์ของโรงเรียน คือ รักและรับใช้ เป็นอักษร “LOVE AND SERVICE” มีความหมายดังนี้
ความรัก (LOVE) พระเจ้าทรงมอบบัญญัติแห่งความรักแก่มนุษย์ ด้วยบัญญัตินี้พระองค์ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งเกิดคุณค่าและทำให้ชีวิตสดชื่น
การรับใช้ (SERVICE) เป็นเครื่องมือแห่งความรัก อันบ่งบอกถึงความเสียสละและยินดีแบ่งปันให้ ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงมอบเป็นแบบฉบับแก่เรา

ปรัชญาของโรงเรียน
คือ พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักธรรมคริสตศาสนา โรงเรียนจะดำเนินการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะดีที่พึงประสงค์ให้พวกเขาเป็นคนดี มีความรู้ ทักษะความสามารถอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้าจะเติบโตขึ้น เจริญงอกงามและให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน ตามปรัชญาและหลักการศึกษาคาทอลิก เป็นลูกที่ดีของครอบครัว สมาชิกที่ดีของชุมชนสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

อักษรย่อ ของโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล คือ ร.ฟ.

สีประจำโรงเรียน คือ เขียว / ขาว

สีเขียว หมายถึง ความมีสันติ ความสดชื่น สงบและร่มเย็น
สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์

คำขวัญของโรงเรียน คือ เธอและฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้ เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ประดู่บ้าน (Pterocarpus Indicus Wild)