Saint Raphael School

พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน
ตามหลักธรรมคริสตศาสนา

SAINT RAPHAEL

พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน
ตามหลักธรรมคริสตศาสนา

SAINT RAPHAEL

พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน
ตามหลักธรรมคริสตศาสนา

SAINT RAPHAEL

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสาร กิจกรรม

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

รากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษา

เปิดภาคเรียนฤดูร้อน

25 มีนาคม - 26 เมษายน 2562

หยุดเนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 11 - 16เมษายน 2562

เรื่องราว

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล หรือในชื่อเดิม โรงเรียนราฟาแอล เป็นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยบริเวณเป็นที่ตั้งของโบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ข้างบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้างโบสถ์คาทอลิกปากน้ำ โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ให้การอบรม

คนเก่งเซนต์ราฟาแอล

ด.ญ.วรินทร แก้วเจริญ ชั้น ป.๑/๕
เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
ระดับชั้นป.๑ – ป.๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ระดับภาค
รางวัลรองชนะเลิศ Division 1 แฮนด์บอล อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง แฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ​

หลักสูตรโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

ระดับปฐมวัย

เป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ เด็กๆจะได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีความสนุกเพลิดเพลินความปลอดภัยและให้ความรู้จัดการและกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการและการเรียนรู้

ประถม

จัดการเรียนการสอนและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง

ระดับมัธยมศึกษา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต

ข่าวสาร : Raphael

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 เตรียมอนุบาล – ม.1

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 เตรียมอนุบาล - ม.1 มาสร้างอนาคตที่งดงามที่เซนต์ราฟาแอลด้วยกันนะคะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

การแสดงของ St.Raphael Symphonic Band

พบกับการแสดงของ St.Raphael Symphonic Band. ในงานราฟาแอลสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา …

SAINT RAPHAEL

SCHOOL

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล หรือในชื่อเดิม โรงเรียนราฟาแอล เป็นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยบริเวณเป็นที่ตั้งของโบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ข้างบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้างโบสถ์คาทอลิกปากน้ำ โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ให้การอบรม

© raphael.ac.th

Tag Cloud :Tag

.
.