บาทหลวงสุพจน์  ฤกษ์สุจริต

                             ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

                               ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา

                                  ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

                 นางสาวจีระนุช  ธรรมโชโต
             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                       นางราตรี กลิ่นจันทร์
        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
                      นางสาวนฤดี แก้วสกุล
          ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
                      นายภูมิรินทร์ สินสุข
              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
                        นางปุลพร โนนน้อย
           ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
                   ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราภรณ์ ศิริ
                ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐาน
                  นางสาวจันทร์จิรา ปานแดง
              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย