Warning: Illegal string offset 'custom_css_post_id' in /home3/cp368711/public_html/raphael.ac.th/wp-includes/theme.php on line 1063

ความภาคภูมิใจด้านโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560

รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลได้เข้าร่วมและให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560

โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

ที่พัฒนานักเรียนมีผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลเป็นผู้ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียน

โครงการทดสอบความรู้ SSP Pre-Entrance M.1
จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา

รางวัลถ้วยรวมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต 1 โรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา

ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชาย
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา

ประเภทเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิง
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2562