รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

เอกสารสำหรับการสมัครเข้าเรียน

 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 4 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
  • นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 สวมชุดสุภาพ
  • นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง มัธยม 4 สวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
 • ใบปพ. หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
 • สำเนา่หนังสือเดินทาง Passport (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • ใบแสดงการรับศีลล้างบาป (กรณีเป็นคาทอลิก)