Warning: Illegal string offset 'custom_css_post_id' in /home3/cp368711/public_html/raphael.ac.th/wp-includes/theme.php on line 1063

ข้อมูลโรงเรียน

 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  เดิมชื่อ  โรงเรียนราฟาแอล  เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา  ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๙  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  ๑๖  ไร่  ๒  งาน  ๘๔  ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๔  

ปรัชญา พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา

อัตลักษณ์ รักและรับใช้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน เซนต์ราฟาแอล สร้างคนดี ด้วยหลักธรรมคริสต์ศาสนา

คำขวัญของโรงเรียน เธอและฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้ เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า

สีประจำโรงเรียน สีเขียว – ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่บ้าน