Warning: Illegal string offset 'custom_css_post_id' in /home3/cp368711/public_html/raphael.ac.th/wp-includes/theme.php on line 1063

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

ระดับประถมศึกษา

การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิด วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลย์ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิด 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต แผนการเรียนศิลป์ภาษา-คณิต-เทคโนโลยี การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศ ตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ

โปรแกรมการเรียน

พร้อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับทุกโปรแกรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโปรแกรมทั้ง 4 1. Common Program (CP) 
จำนวนคาบ/สัปดาห์
2. Smart Common Program (SCP)
จำนวนคาบ/สัปดาห์
3. Mini English Program  (MEP)
จำนวนคาบ/สัปดาห์
4. Smart Mini English Program (SMEP)
จำนวนคาบ/สัปดาห์
 1. จินตคณิต (ทักษะคิดเลขเร็ว)1111
 2. Mad Sciences (วิทยาศาสตร์การทดลอง)1111
 3. ว่ายน้ำ1111
 4. Stem (สะเต็มศึกษา:สหวิชาเพื่อสร้างนวัตกรรม)1111
 5. ภาษาจีน1111
 6. ดนตรี (Electone)1111
 7. วิทยาการคอมพิวเตอร์2222
 8. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เรียนกับชาวต่างชาติ)1144
 9. คณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)XX11
 10. วิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)XX11
 11. ภาษาอังกฤษเข้มข้น XX22
 12. ใช้ Smart Board ในการเรียนการสอนXทุกคาบXทุกคาบ
 13. ใช้ Smart Device: iPad ส่วนตัวในการเรียนXทุกคาบXทุกคาบ
ค่าธรรมเนียมการเรียนของโปรแกรมต่างๆ15,xxx.-17,xxx.-19,xxx.-21,xxx.-
หมายเหตุ 
 1) โปรแกรมที่ 2 และ 4 รับจำนวนจำกัด ในกรณีที่จำนวนผู้สมัครในโปรแกรมที่ 2 และ 4 น้อยกว่า 25 คน ทาง ร.ร.ขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม (นักเรียนสามารถใช้ iPad ของตนเองที่มีอยู่ได้ หรือ สั่งซื้อกับโรงเรียนในราคาเพื่อการศึกษา)
 2) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องชำระเพิ่ม
 – ค่าเรียนภาคฤดูร้อน(รวมอาหารกลางวัน) 3,600  – ค่าหนังสือ และแบบเรียน  1,xxx.   – ค่าชุดนักเรียน ราคาประมาณชุดละ  6xx. 

สนใจสมัครเรียน

คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกใบสมัครหรือ Scan QR Code