Warning: Illegal string offset 'custom_css_post_id' in /home3/cp368711/public_html/raphael.ac.th/wp-includes/theme.php on line 1063

ประวัติโรงเรียน

  จากปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ จวบจนถึงปัจจุบัน

๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙

พระสังฆราชเรอเน  แปร์โรส เป็นเจ้าของ

นายสุคนธ์  นานาศิลป์ เป็นผู้จัดการ   นางทองแถม  ระงับพิษ   เป็นครูใหญ่
ภาพจาก http://catholichaab.com/

นายสวัสดิ์ ครุถาวร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
พ.ศ. ๒๔๙๑

พระสังฆราชเรอเน แปร์โรส โอนกิจการของโรงเรียน

ให้บาทหลวงยออากิม ซึ่งดำรงตำแหน่ง       เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  (วัดอัครเทวดาราฟาแอล) นายประสาท  เกียรติพิริยะ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

บาทหลวงมณี กิจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

แต่งตั้งนายประสิทธิ์ กิจเจริญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๗๔
พ.ศ. ๒๔๙๘

นายสำเนียง ศรีเจริญ ดำรงตำแหน่งเจ้าของ-ผู้จัดการ

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ แต่งตั้งนายสุคนธ์   นานาศิลป์ เป็นเจ้าของ นายสำเนียง ศรีเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นายปรีชา ทุมกานนท์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ซ่อมแซมอาคารเรียน โดยเปลี่ยนหลังคามุงด้วยสังกะสี พร้อมสร้างโรงอาหาร

บาทหลวงบัณฑิต ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งเจ้าของและผู้จัดการ

พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๐๖

นายพีระ มังกร เป็นผู้จัดการแทนบาทหลวงบัณฑิต  ปรีชาวุฒิ

ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ หรือ Holy Rosary Church)

นายจรัญ  สินเฮง  เป็นผู้จัดการ

ต่อมาในวันที่ ๑   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๐๗    ได้แต่งตั้งนายจำนงค์    เรืองฤทธิ์  เป็นผู้จัดการ

พ.ศ.  ๒๕๐๗
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

นายณรงค์ ปั้นทองและนายจุรินทร์ สุขสุเดช ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่

นายเอี่ยม สิริสุนทรารมณ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่

พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๑

ซิสเตอร์เช็งซิม  รุจิพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

นายประสาน สิทธิประเสริฐ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ซิสเตอร์บุญเริ่ม ประเสริฐ เป็นผู้จัดการ

นายวิเศษณ์ ศรีสุข   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ แต่งตั้งซิสเตอร์วันทา ไชยยงค์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

พ.ศ. ๒๕๑๔
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ซิสเตอร์พวงน้อย  ตรีมรรคา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

นายอำพล ใจขาน    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. ๒๕๑๖
พ.ศ. ๒๕๑๗

ซิสเตอร์ มารีอัน ฉายาเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

นายทำเนียบ น้อยนาเวศ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

นายเอกชัย เอื้อเฟื้อ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียน จากอาคารเรียนเรือนไม้ ๒ ชั้น เป็น 3 ชั้น อาคารใหม่สร้างเป็นไม้ทั้งหมด

พ.ศ. ๒๕๑๙
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐

เริ่มก่อสร้าง

ถึง ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

ซิสเตอร์มารีอัน ฉายาเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่

ขออนุญาตใช้อาคารประกอบศาสนพิธี  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ชั้นอนุบาล ๒ ห้องเรียน ขออนุญาตรื้ออาคารเรียนหลังที่ ๑   คือห้องเรียนที่อยู่ชั้นล่าง  ของบ้านพักเจ้าอาวาส

ปีการศึกษา ๒๕๒๑
ปีการศึกษา ๒๕๒๒

บาทหลวงบัณฑิต ปรีชาวุฒิ เจ้าของโรงเรียนราฟาแอล

ได้โอนกิจการให้กับมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ มุขนายกมีชัย กิจบุญชู (ภาพจาก http://jsbg.joseph.ac.th) เป็นผู้ลงนามแทน ขออนุญาตขยายชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๙๑/๒๕๒๒  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓

บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์จันทนา    สิริจันทนากูล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา ๒๕๒๓
ปีการศึกษา ๒๕๒๕

บาทหลวงวิชัย บุญเผ่า ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์สดับ พงศ์ศิริพัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่

บาทหลวงวิจิตร ลิขิตธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์สาลี่ ดำริ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา ๒๕๒๖
ปีการศึกษา ๒๕๒๗

 บาทหลวงธีรวัฒน์ เสนางค์นาถ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗

บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงปรีชา     รุจิพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ปีการศึกษา ๒๕๒๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๓๐

ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ ๓

จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการ

บาทหลวงอดุลย์ คูรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงประทีป     สุทธินาวิน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ   ซิสเตอร์มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา ๒๕๓๒
ปีการศึกษา ๒๕๓๓

ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา   โดยเปลี่ยนกางเกงและกระโปรงเป็นสีแดง ส่วนเสื้อเหมือนเดิม

บาทหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

ซิสเตอร์พัชรา นันทจินดา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี จัดให้มีห้อง SOUND LAB ฝึกทักษะทางภาษา เปิดสอนวิชา COMPUTER จัดซื้อเครื่องเล่นให้เพียงพอและเหมาะสม  ปรับปรุงห้องสมุด ติดเครื่องปรับอากาศ ปรับปรุงลานหน้าวัด  อัครเทวดาราฟาแอล ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีใหม่  

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐
ปีการศึกษา ๒๕๔๑

บาทหลวงปิยะชาติ มะกรครรภ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีภายในและภายนอก ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพักครูทุกห้องและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตกแต่งห้องผู้จัดการ ปรับปรุงโรงอาหาร โดยการติดฝ้าป้องกันความร้อน ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น  ปูกระเบื้องห้องน้ำครูและนักเรียนใหม่

ปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน จัดตั้งวง RAPHAEL SYMPHONIC BAND

เข้าประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ สนามศุภชลาศัย ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ปีการศึกษา ๒๕๔๒
ปีการศึกษา ๒๕๔๓

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา ๒๕๔๓-๒๕๔๗

บาทหลวงปิยะชาติ มะกรครรภ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ซิสเตอร์อรวรรณ จันทร์ชลอ   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนใหม่ ซ่อมแซมระเบียงอาคารเรียนระดับก่อนประถมศึกษา สร้างห้องน้ำนักเรียนชายเพิ่ม  ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ จัดให้มีวงอังกะลุงในระดับก่อนประถมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗

บาทหลวงปรีชา รุจิพงศ์   ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

สร้างอาคารชั้นเดียว (อาคารปรีชาญาณ)  เป็นห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา  สร้างอาคารชั้นเดียว(บ้านความรู้) เพื่อใช้เป็นห้องสมุด  ปรับปรุงขยายโรงอาหาร  จัดทำห้อง COMPUTER  ห้อง SOUND LAB

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา  (สมศ.)  ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๕๐ อีกทั้งได้รับรางวัลโรงอาหารดีเด่นเหรียญทอง

ปีการศึกษา  ๒๕๔๖
ปีการศึกษา  ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙

บาทหลวงปรีชา รุจิพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

ซิสเตอร์จารุณี  กิจบำรุง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ทำการติดตั้งหลังคากันแดดบริเวณสนาม  ปูพื้นสนามอนุบาล 

บาทหลวงสราวุธ  อมรดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน ซ่อมบำรุงทาสีอาคารเรียน  ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งระบบในโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล    ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  สำหรับการบริการคณะครูและนักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  

ปีการศึกษา  ๒๕๕๐
ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

บาทหลวงวิทยา  ลัดลอย  ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

ได้ทำการอนุญาตเพิ่มเนื้อที่โรงเรียนจาก ๑๓ ไร่ ๗๐ ตารางวา เป็นเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา ทำการรื้อถอนอาคารเรียนยอแซฟ  และก่อสร้างอาคารเรียน  ๖  ชั้น

ทำการเปิดใช้อาคารเรียนเรอเน แปร์รอส  

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

บาทหลวงวิทยา  ลัดลอย ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์ประสานศรี  วงค์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ

 ได้ทำการขออนุญาตรื้อถอนอาคารไม้  ๒  ชั้น  และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  ๓  หลัง  และปรับปรุงและทาสีอาคารมารีอา  ๓  ชั้น 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

บาทหลวงประทีป  กีรติพงศ์  ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์    เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เจ้าของโรงเรียน        ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างอาคารเรียน “โทบียาห์”  ใช้สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาลปีที่ ๓  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔  ชั้น 

บาทหลวงสุพจน์   ฤกษ์สุจริต   ดำรงตำแหน่ง  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

ซิสเตอร์วราภรณ์  ชีวเรืองโรจน์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

ได้มีการนำ ระบบ “บริหารเวลาการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน” ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน และพัฒนาระบบอินเตอร์ของโรงเรียนและติดตั้ง  Smart TV ขนาด  ๕๐  นิ้วทุกห้องเรียน   จัดตั้งโครงการโรงเรียนธนาคารร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)

ซิสเตอร์กาญจนา  สิงห์สา  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓

ขยายหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ
สายศิลปศาสตร์ – เทคโนโลยี