Warning: Illegal string offset 'custom_css_post_id' in /home3/cp368711/public_html/raphael.ac.th/wp-includes/theme.php on line 1063

HOME

previous arrow
next arrow
Slider


previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

รางวัลแลความภาคภูมิใจ

ด้านนักเรียน (คลิก…ดูรายละเอียด)

 • การแข่งขันทักษะด้านวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน
 • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เขตการศึกษาที่1
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล “ดำหรุคัพ” ครั้งที่ 8
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลงานกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาฟุตชอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแชร์บอล รุ่น ป.4-ป.6 หญิง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน ครั้งที่ 24
 • รางวัลเหรียญทองการเดี่ยวขิม 7 หย่อง งานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแฮนด์บอลนักเรียน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 12

ด้านครู (คลิก…ดูรายละเอียด)

 • รางวัลครูสอนดีมีอุดมการณ์และทำประโยชน์ด้านการศึกษา
 • รางวัลครูตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
 • รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย
 • รางวัลโล่เงินผู้ช่่วยผู้บริหารดีเด่น
 • รางวัลครูดีเด่นระดับเขตการศึกษาที่ 1
 • รางวัลเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้านผู้บริหารโรงเรียน (คลิก…ดูรายละเอียด)

 • รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
 • โครงการเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลังกาย
 • รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนราฟาแอล
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขต1

ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญระดับชั้นประถม
กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี บูรณาการกับทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ระดับชั้นประถม 4 – 6 เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม ณ ค่ายเซนต์คาเบรียล จังหวัดนนทบุรี และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี [View Photos]

ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยม
กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี บูรณาการกับทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยม 1 – 3 เมื่อวันที่ 4 – 5 ตุลาคม ณ ค่ายเซนต์คาเบรียล จังหวัดนนทบุรี และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี [View Photos]

การเรียนการสอนว่ายน้ำ
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลมีสระว่ายน้ำเพื่อใช้ในการส่งเสริมศักยภาพและทักษะในการเรียนการสอนว่ายน้ำให้แก่นักเรียน ประกอบด้วยสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา [View Photos]

การเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลจัดให้มีการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ และพัฒนาความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน อาทิเช่น วิชาการพื้นฐาน 4 รายวิชา Conversation นาฏศิลป์ (รำไทย) คอมพิวเตอร์ ดนตรีสากล เทควันโด ศิลปะ [View Photos]

โครงการแบ่งปันสู่สังคม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ได้จัดทำโครงการแบ่งปันสู่สังคม ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส ทางโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งมีกิจกรรม การแสดงและเล่นเกมร่วมกับผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
[View Photos]

“ราฟาแอลสัมพันธ์”
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลจัดงาน “ราฟาแอลสัมพันธ์”
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านดนตรี-นาฏศิลป์ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษา
[View Photos]

View More>>

การเรียนการสอนดนตรีด้วย Electric Keyboard
การส่งเสริมประสบการณ์เตรียมความพร้อมด้านดนตรีให้แก่เด็กปฐมวัยเป็นการปูพื้นฐานให้แก่เด็กๆส่งผลให้เกิดสุนทรียภาพ ประสบการณ์ อันนำไปสู่ความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาจิตใจ และอารมณ์ของนักเรียนให้มีความร่าเริงแจ่มใสเหมาะสมตามวัยของนักเรียน [View Photos]

การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
Project Approach (การสอนแบบโครงการ)
การเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระดับฐมวัยของโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นให้เด็กลงมือทำ [View Photos]

ประดู่เกมส์ระดับปฐมวัย
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมด้านกีฬา กรีฑา เกมส์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียน
เซนต์ราฟาแอลให้ความสำคัญจัดต่อเนื่องให้แก่เด็กปฐมวัยเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม [View Photos]

English Camp ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลจัดกิจกรรม English Camp
ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน กิจกรรมจัดเป็นฐานส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านภาษาในรูปแบบของเกมส์เพื่อให้เด็กๆมีความสนใจและสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียน [View Photos]

พิธีมอบวุฒิบัตร “บัณฑิตน้อย”
พิธีมอบวุฒิบัตรแด่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย “บัณฑิตน้อย” ของโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประสบการณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 และพร้อมก้าวสู่การเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา
[View Photos]

โครงการปราชญ์ชาวบ้าน
โครงการปราชญ์ชาวบ้านจัดขึ้นเพื่อให้ เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว ได้ซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ มีความคิดรวบยอดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และได้รับการพัฒนาความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมตามวัย

[View Photos]

View More >>

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Copyright ©2021 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (สมุทรปราการ)
เลขที่ 5 ซอย 22 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02 701 6174
website : www.raphael.ac.th